Mam's WebSite

Mamの覚書Q&A検索


大項目:「 PHP 」 - 中項目:「 配列 」

「 JSON形式文字列のデコード、エンコード 」

JSON形式文字列のデコード、エンコードを行うには
json_decode
json_encode


回答

JSON形式文字列をデコードするには
json_decode関数を使います。
 
JSON形式文字列にエンコードするには
json_encode関数を使います。

ソース

//JSON形式文字列をオブジェクトとしてデコード
$a=json_decode('{ "a":"1" , "b":[ 2 , 3] }');
var_dump($a);
 
object(stdClass)#1 (2) { ["a"]=> string(1) "1" ["b"]=> array(2) { [0]=> int(2) [1]=> int(3) } } 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
//JSON形式文字列を(連想)配列としてデコード
$a=json_decode('{ "a":"1" , "b":["2" , "3"] }' , true);
var_dump($a);
 
array(2) { ["a"]=> string(1) "1" ["b"]=> array(2) { [0]=> string(1) "2" [1]=> string(1) "3" } } 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
//(連想)配列をJSON形式文字列にエンコード
$a["a"]="1";
$a["b"][0]="2";
$a["b"][1]="2";
echo json_encode($a);
 
{"a":"1","b":["2","2"]}

Copyright 2019 Mam